Algemene voorwaarden

Hieronder vind je de algemene
voorwaarden van Boekk.

Algemene voorwaarden

1. Definities

 • Diensten: Alle door Boekk aangeboden diensten, die het voorwerp zijn van een aanbod, offerte, Overeenkomst of andere rechtshandeling tussen Boekk en de Klant, waaronder – maar niet beperkt tot: boekhouding, het analyseren en/of interpreteren van gegevens ontleend aan de boekhouding, het ter beschikking stellen van software- en automatiseringspakketten van derden en het verrichten van fiscale werkzaamheden voor zover deze voortvloeien uit, of samenhangen met de bovengenoemde werkzaamheden, het geven van administratieve en fiscale adviezen.

 • Overeenkomst: alle overeenkomsten tussen Boekk en Klant, waarbij Boekk zich verplicht aan de Klant Diensten te leveren.

 • Leveringsvoorwaarden: deze Algemene Voorwaarden van Boekk.

 • Boekk: Boekk B.V. gevestigd te Amsterdam en door Boekk aangewezen werknemers en medewerkers die zich met de uitvoering van de Overeenkomst namens Boekk gegeven opdracht(en) (mede) bezighouden.

 • Klant: de persoon die beroeps- of bedrijfsmatig handelt, of onderneming die met Boekk de Overeenkomst sluit.

2. Toepasselijkheid Leveringsvoorwaarden

 • 2.1: Op alle Leveringsvoorwaarden tussen Boekk en de Klant zijn deze Leveringsvoorwaarden van toepassing, tenzij daarvan schriftelijk uitdrukkelijk wordt afgeweken.

3. Totstandkoming, duur en beëindiging van de Leveringsvoorwaarden

 • 3.1: De aanvaarding van de Leveringsvoorwaarden komt tot stand wanneer de gebruiker zich aanmeldt voor de diensten van Boekk door het registratieformulier in te vullen en akkoord te gaan met de Leveringsvoorwaarden voor Boekk. Hetgeen op respectievelijk de website, de Android APP of de IOS APP kan geschieden.

 • 3.2: De Leveringsvoorwaarden komen definitief tot stand door de bevestiging via e-mail van Boekk aan de gebruiker. Boekk is gerechtigd zonder opgaaf van redenen een gebruiker te weigeren.

 • 3.3: Boekk heeft het recht om de Leveringsvoorwaarden geheel of gedeeltelijk in of buiten rechte te ontbinden ingeval de Klant tekortschiet in de nakoming van enige verplichting onder de Leveringsvoorwaarden.

 • 3.4: Boekk is gerechtigd de Leveringsvoorwaarden te wijzigen. Wijzigen worden schriftelijk aan de Klant bekend gemaakt. De gewijzigde versie van de Leveringsvoorwaarden maakt deel uit van alle na het moment van wijziging gesloten Leveringsvoorwaarden.

 • 3.5: De door Boekk opgebouwde informatiebestanden zijn eigendom en blijven eigendom van Boekk. De Klant kan te dien aanzien geen rechten doen gelden.

 • 3.6: Boekk heeft het recht na schriftelijke aankondiging:

  • (a) de uitvoering van de Leveringsvoorwaarden geheel of gedeeltelijk op te schorten;
  • (b) de ten behoeve van de Klant verwerkte gegevens op grond van het retentierecht onder zich te houden; op het moment dat de Klant zijn verplichtingen op grond van de Leveringsvoorwaarden niet nakomt.
 • 3.7: Indien Boekk de uitvoering van de Leveringsvoorwaarden heeft opgeschort en in dat kader de toegang tot, of (gedeelten van) functionaliteit van een account of software heeft geblokkeerd, is Boekk gerechtigd de Klant kosten in rekening te brengen om de blokkering op te heffen.

4. Prijs en betaling

 • 4.1: Alle aanbiedingen of prijsopgaven met betrekking tot de diensten van Boekk zijn vrijblijvend en herroepbaar.

 • 4.2: De prijzen zijn exclusief omzetbelasting, andere overheidsheffingen en administratiekosten, tenzij schriftelijk anders wordt vermeld.

 • 4.3: De kosten voor het gebruik van Boekk worden betaald via een prepaid tegoed. Dit prepaid tegoed kan aangekocht worden via iDEAL. Aangekocht tegoed kan niet worden gecrediteerd.

 • 4.4: Boekk behoudt zich het recht voor om te allen tijde de prijzen van haar dienstverlening aan te passen. Wijzigingen zullen vooraf via de website en/of e-mail kenbaar gemaakt worden.

5. Rechten en plichten van de klant

 • 5.1: De Klant staat ervoor in dat hij de eigenaar is van de namens de Klant ingevoerde gegevens, dan wel gerechtigd is tot het gebruik daarvan.

 • 5.2: De Klant is zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de ingevoerde gegevens en de door het gebruik verkregen resultaten.

 • 5.3: De Klant mag niet toestaan dat de Boekk dienstverlening wordt gebruikt door enige andere (rechts)persoon dan de Klant zelf. Het abonnement kan ook niet overgedragen worden.

 • 5.4: De Klant is zelf verantwoordelijk voor de veiligheid en geheimhouding van het wachtwoord voor de Boekk dienstverlening.

 • 5.5: Boekk is uitsluitend bedoeld voor het eigen bedrijf. Het is niet toegestaan om Boekk te gebruiken voor dienstverlening aan derden zonder schriftelijke toestemming van Boekk. Het is de Klant uitdrukkelijk verboden om hetgeen Boekk in het kader van de Leveringsvoorwaarden is geleverd anders dan voor het beoogde gebruik te gebruiken.

6. Rechten en plichten Boekk

 • 6.1: Tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, rust op Boekk enkel een inspanningsverplichting.

 • 6.2: Boekk is gerechtigd bij de uitvoering van de Leveringsvoorwaarden derden in te schakelen en de betrokken medewerkers te vervangen. De werking van artikel 7:404 BW is uitdrukkelijk uitgesloten.

 • 6.3: Boekk is gerechtigd de bij de uitvoering van de Leveringsvoorwaarden gebruikte computerprogrammatuur en/of apparatuur naar eigen inzicht te wijzigen, vervangen of aan te passen.

 • 6.4: Indien de Klant daarom verzoekt, is Boekk verplicht om de Klant nadere informatie in het kader van de uitvoering van de Leveringsvoorwaarden te verschaffen, voor zover het informatie betreft die de Klant niet mag worden onthouden en de uitvoering van het verzoek commercieel redelijk is voor Boekk.

 • 6.5: Boekk zal de van Klant afkomstige gegevens in overeenstemming met de wettelijke termijn van 7 (zeven) jaren bewaren.

 • 6.6: Boekk kan niet gehouden worden tot dataherstel.

 • 6.7: Boekk is gerechtigd om alle informatie die door de Klant is verstrekt, op geaggregeerd niveau (anoniem) te gebruiken voor eigen doeleinden.

7. Aansprakelijkheid

 • 7.1: Boekk is slechts aansprakelijk voor schade uit hoofde van een (toerekenbare) tekortkoming in de nakoming van een Leveringsvoorwaarden, daarin opgenomen garantieverplichting, onrechtmatige daad of andere grond, voor zover dat voortvloeit uit dit artikel 7.

 • 7.2: De totale aansprakelijkheid van Boekk wegens een (serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de nakoming van de Leveringsvoorwaarden is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het betaalde abonnementsgeld (excl. btw) voor de relevante periode, afgerond op een heel abonnementsjaar.

 • 7.3: Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de:

  • (a) redelijke kosten die de Klant heeft gemaakt om de prestatie van Boekk aan de Overeenkomst te laten beantwoorden;
  • (b) redelijke kosten ter voorkoming van directe schade, die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, mochten worden verwacht;
  • (c) redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak, de aansprakelijkheid, de directe schade en de wijze van herstel.
 • 7.4: Boekk sluit iedere aansprakelijkheid voor andere schade dan directe schade, zoals gevolgschade, afgeleide schade en immateriële schade geheel uit. Onder gevolgschade wordt in dit verband in ieder geval verstaan: winstderving, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, verliezen, kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van gevolgschade, vermissing, verwisseling of beschadiging van elektronische gegevens en/of schade door vertraging in transport van het dataverkeer en alle andere schade dan die genoemd in lid 3 van dit artikel.

 • 7.5: Artikel 7 beperkt niet de aansprakelijkheid van Boekk voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Boekk zelf.

 • 7.6: De voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk meldt en dat aan Boekk een redelijke termijn tot herstel wordt geboden en Boekk deugdelijk in gebreke is gesteld.

 • 7.7: Het recht op schadevergoeding op grond van dit artikel 7 vervalt in het geval niet binnen 2 (twee) maanden na het moment waarop de schade zich voor het eerst heeft geopenbaard, door de Klant ondubbelzinnig en schriftelijk aanspraak op schadevergoeding is gemaakt.

 • 7.8: Boekk is te allen tijde gerechtigd om de door Klant geleden schade ongedaan te maken op een wijze die past en aansluit op de aard van de geleverde Dienst.

 • 7.9: De Klant vrijwaart Boekk voor alle aanspraken van derden, daaronder mede begrepen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen, en personeel van Klant, alsmede gelieerde rechtspersonen en ondernemingen en anderen die bij de organisatie van Klant betrokken zijn, die direct of indirect met de uitvoering van de Leveringsvoorwaarden samenhangen. Klant vrijwaart Boekk in het bijzonder tegen vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Klant aan Boekk onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij Klant aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds, dan wel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van Boekk.

 • 7.10: De Klant vrijwaart Boekk tegen alle mogelijke aanspraken van derden, voor het geval Boekk op grond van de wet en/of haar beroepsregels gedwongen wordt medewerking te verlenen aan overheidsinstanties, welke gerechtigd zijn gevraagd dan wel ongevraagd, informatie te ontvangen welke Boekk in de uitoefening van de dienstverlening aan Klant of derden heeft ontvangen.

8. Geheimhouding

 • 8.1: Partijen zullen Vertrouwelijke Informatie geheimhouden.

 • 8.2: Vertrouwelijke Informatie mag uitsluitend in het kader van de Leveringsvoorwaarden worden gebruikt.

 • 8.3: Het bovenstaande geldt niet voor informatie die publiekelijk bekend is, zelf door een Partij is ontwikkeld, of reeds op rechtmatige wijze door de betreffende Partij is verkregen.

 • 8.4: Vertrouwelijke Informatie mag worden verstrekt indien een wettelijke plicht of gerechtelijk bevel de openbaarmaking van deze informatie toestaat. Partijen zullen elkaar hierover onverwijld informeren.

9. Bescherming persoonsgegevens

 • 9.1: De mogelijkheid bestaat dat Boekk in het kader van de Leveringsvoorwaarden persoonsgegevens van of verstrekt door de Klant, verwerkt. Persoonsgegevens worden verwerkt conform toepasselijke wet- en regelgeving, een en ander overeenkomstig de privacyverklaring van Boekk.

 • 9.2: Boekk zal persoonsgegevens uitsluitend in het kader van de Leveringsvoorwaarden verwerken. Andere verwerkingen geschieden uitsluitend als daartoe een wettelijke verplichting bestaat, of als Boekk toestemming van de Klant heeft verkregen.

 • 9.3: De Klant behoudt, voor zover van toepassing, de eigendomsrechten op de persoonsgegevens die aan Boekk ter beschikking worden gesteld.

 • 9.4: Alle medewerkers die handelen onder het gezag van Boekk en toegang hebben tot de persoonsgegevens, zijn schriftelijk tot geheimhouding verplicht.

 • 9.5: Boekk neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zullen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau garanderen, gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen. Deze maatregelen zullen onder andere bestaan uit:

  • (a) fysieke beveiliging en beveiliging van apparatuur;
  • (b) het uitwerken van een beleidsdocument voor informatiebeveiliging;
  • (c) het aanwijzen van verantwoordelijke voor informatiebeveiliging;
  • (d) het hanteren van toegangsbeveiliging (procedures);
  • (e) schriftelijke geheimhoudingsverplichting.
Starten met Boekk!
Vragen? Neem contact met ons op